Parat i politiet

Parat organiserer sivilt ansatte i politi- og lensmannsetaten. Vi har medlemmer i politidistriktene, i særorganene og politidirektoratet, på alle nivåer og i alle sivile stillingskategorier.
- Politiet står foran store endringer og omstillinger
- Kravene til de ansatte blir større og arbeidsoppgavene mer komplekse
- Det stilles høyere krav fra myndigheter, ledelse, kunder, klienter og brukere

Vi mener Parat er den beste arbeidstakerorganisasjonen til å ivareta de sivilt ansattes arbeids- og lønnsforhold. Vi er opptatt av at både kompetanse og utdanning skal lønne seg.

Parat har de best skolerte tillitsvalgte og gode opplæringsprogram. Vi har tillitsvalgte på arbeidsplassen, på politidistriktsnivå, i særorganene og på sentralt nivå. Vi er til stede der beslutningene fattes, og ivaretar de ansattes interesser og rettigheter. Parat har i tillegg et profesjonelt støtteapparat bestående av høyt kvalifiserte ansatte med bred fagkompetanse innenfor alle områder av arbeidslivet. Sammen er vi klare til å møte de utfordringer etaten står overfor.

Parat er den største statlige arbeidstakerorganisasjonen innenfor YS og sitter ved forhandlingsbordet i de sentrale tarifforhandlingene. Parat og YS er partipolitiske uavhengige, men med et stort engasjement for arbeidslivspolitikk. Parat har fulle partsrettigheter på alle områder i etaten.

Parat i politiet består av et sentralstyre som velges av årsmøte, hvor hovedtillitsvalgt er leder. Hovedtillitsvalgt og nestleder arbeider heltid for medlemmene i etaten. Vi er til for medlemmene og det er medlemmenes interesse og behov som er styrende for alt vårt arbeid.

Ønsker du ytterligere informasjon om oss, så ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller leder for Parat i politiet:

Unn-Kristin Olsen
Tlf 412 35 877
E-post: unn.kristin.olsen@politiet.no

Følg Parat i politiet på Facebook