Større skrift: A A A

T@nnhelse på nett

Det nye kravet om rapportering av egenandeler og den kommende innføringen av e-resept for tannleger gjør medlemskap i det nasjonale Helsenettet høyaktuelt. I overkant av 85 prosent av landets rundt 5 000 tannleger er i dag koblet opp til helsenettet. 

Av: Kristin Rosmo

Det er en vanlig dag på tannlegekontoret. I det pasienten går ut av døren, registrerer tannlegen opplysninger om behandlingen og sender oversikt over egenandelen og refusjonskrav til Helfo gjennom Norsk Helsenett (NHN). Få dager etter ser du at pengene er på konto. Det er enkelt, raskt og sikkert.

Norske tannleger har blitt stadig mer aktive på helsenettet etter hvert som tjenestetilbudet har blitt bredere. Første gang en tannlege koblet seg til det nasjonale nettet for sikker kommunikasjon og utveksling av personopplysninger for aktører i helsesektoren, var i 2009. 85 prosent av landets rundt 5 000 tannleger er i dag oppkoblet, men nesten 600 tannleger har foreløpig valgt å ikke kjøpe medlemskap.

Fjerdingen2Stadig mer aktuelt
Norsk Helsenett er et statlig foretak, og deres oppgave er å levere en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. 
– Tilkobling til helsenettet blir stadig mer nødvendig for tannlegene. Helsenettet er jo en løsning myndighetene har valgt for alle aktører i det norske helsevesenet, og tannlegeforeningen anbefaler å være medlem av helsenettet, sier Geir Fjerdingen, som er tannlege og rådgiver for Den norske tannlegeforening i e-helsespørsmål.

Tannlege og rådgiver for Den norske tannlegeforening i e-helsespørsmål, Geir Fjerdingen. Foto: Vestfold fylkeskommune.


«Kunnskap om informasjonssikkerhet er helt nødvendig, og det er viktig at alle som jobber innen helsesektoren tar det innover seg» Geir Fjerdingen


Knytter helse-Norge sammen

Produktdirektør i Norsk Helsenett, Frode Johansen, sier visjonen til Norsk Helsenett er å knytte helse-Norge sammen. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som definerer oppgavene deres. Målet er at nettet skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig. 
– Våre kunder og medlemmer omfatter alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets apotek, fastleger og kommuner, samt en rekke andre helseaktører som for eksempel tannleger, sier Johansen til Tannhelsesekretæren.

I fjor ble det totalt sendt 192 millioner medisinske meldinger gjennom Helsenettet. En medisinsk melding defineres som en elektronisk melding som inneholder pasientopplysninger. Norske tannleger mottok og sendte 223 000 slike meldinger i fjor, rundt 0,1 prosent av den totale trafikken. Vel seks av ti medisinske meldinger i Helsenettet gjelder e-resepter, og det er derfor ventet at tannlegenes andel av trafikken øker når e-resept også innføres for tannleger rundt årsskiftet.

Sikker motorvei
For tannlegene utgjør ifølge Fjerdingen helsenettet selve «motorveien» til for eksempel Helfo for behandleroppgjør. 
– Helfo-kontakten har aktualisert seg i år, siden alle tannleger nå må sende oversikt over pasientenes egenandeler på grunn av de nye reglene for frikort ved egenandelstak 2, sier Fjerdingen.

Oppkobling til helsenettet gir dessuten mye sikrere og mer effektiv kommunikasjon med spesialister. Det kan for eksempel dreie seg om henvisninger, mottak av epikriser eller rådgivning om valg av behandling for pasienter. Helsenettet kan også brukes til SMS-varsling til pasienter om timer, e-post mellom kolleger og journaltilgang fra hjemmekontor.
– I tillegg får bransjen sikker dialog med andre deler av helsesektoren og tilgang til rådgivingstjenester om informasjonssikkerhet fra HelseCERT, sier Johansen.

Høye krav til sikkerhet

Medisinske meldinger som sendes over helsenettet inneholder helse- og personopplysninger og er underlagt strenge sikkerhetskrav. 
– Meldingene skal, basert på sikkerhetskravene, være kryptert fra ende til annen. Kryptering og dekryptering av meldingene foregår utelukkende hos avsender og mottaker. Det vil si at det kun er avsender og mottaker som har mulighet til å lese innholdet, sier Johansen. 

Sikkerhetskravene for Helsenettet er definert i «Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten», hvor Den norske tannlegeforening er representert i styringsgruppen. Alle aktørene i helsenettet forplikter seg til å følge sikkerhetskravene som er satt.
– Det er viktig for alle som jobber på tannlegekontorene å kjenne til innholdet i denne normen. Kunnskap om informasjonssikkerhet er helt nødvendig, og det er viktig at alle som jobber innen helsesektoren tar det innover seg, sier Fjerdingen.

Obligatorisk «veiavgift»
Alle aktører som er tilknyttet Helsenettet betaler en medlemsavgift. Medlemskap for tannleger koster 1 175 kroner per måned – det samme som allmennleger, spesialister, apotek og andre helseaktører. 
– Medlemsavgiften er «inngangsbilletten» til den felles infrastrukturen og de mulighetene som helsenettet representerer. Avgiften er ikke regulert av hvilke deler av tjenestetilbudet man faktisk benytter, men av alle tjenestene som er tilgjengelig for alle som er med, sier Johansen.

Enkelte tannleger stiller imidlertid et spørsmålstegn ved prisen, og mener de får for lite igjen for prisen de må betale.
– Særlig i de første årene etter at helsenettet ble tilgjengelig for tannlegene, var det mange som mente at prisen var altfor høy og at tjenesten burde være finansiert av staten. Nå er imidlertid tjenestene i medlemskapet blitt flere, og flere aksepterer derfor prisen, sier Fjerdingen.

Alle som er med i Helsenettet må betale avgiften. Linjeleie kommer i tillegg.
– Avgiften kan sammenlignes med veiavgift; dersom du skal benytte motorveien, må du betale avgiften, illustrerer Johansen.

Frode JohansenGodt samarbeid
Fjerdingen mener samarbeidet mellom Den norske tannlegeforening og Norsk Helsenett er godt. Han understreker at det er en fin ting at alle helseaktører i Norge er tilknyttet samme helsenett, og han opplever at det legges godt til rette for at helsenettet skal være attraktivt for tannlegene. Også Norsk Helsenett er opptatt av å ha god dialog med medlemmene.
– Vår kundeservice kan benyttes 24/7 av de enkelte medlemmene om det er behov for support eller om noen har spørsmål knyttet til tjenester i Helsenettet, sier Johansen.

Direktør produkt i Norsk Helsenett, Frode Johansen. Foto: Thomas Mandelid / Norsk HelsenettNorsk Helsenett (NHN)

Et statlig foretak eid av Helse- og omsorgsdepartementet som drifter og utvikler en digital arena for sikker kommunikasjon og utveksling av personopplysninger for aktører i helsesektoren.

Finansieres gjennom medlemsavgift, statlige bevilgninger og direkte tjenestekjøp.

Alle fastleger, apotek, helseforetak og kommuner er medlemmer.

Vel 85 prosent av alle tannleger er medlemmer, i tillegg til mange fysio- og manuellterapeuter.

Gir blant annet sikker tilgang til behandlingsoppgjør med Helfo, henvisninger og epikriser.

Kan også benyttes til sikker dialog på e-post eller SMS, samt journaltilgang fra hjemmekontor.

I 2016 ble det sendt 192 millioner medisinske meldinger over NHN.

Kilde: Norsk Helsenett